OFERTA PRACY – INTENDENT

Oferta pracy na stanowisko Intendent w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ogłasza nabór stanowisko intendenta w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach, ul. Olsztyńska 8, 11-010 Barczewo.

Wymiar zatrudnienia – 1 etat

Początek zatrudnienia – 1 grudnia 2021 r.

Okres zatrudnienia – na czas określony z możliwością umowy na czas nieokreślony.

Praca w godzinach –  6.30 – 14.30

Wymagane niezbędne do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Osoba nie skazana za przestępstwa: przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe, średnie, preferowane wykształcenie ekonomiczne, gastronomiczne, z zakresu specjalność zbiorowego żywienia.
 5. Posiada umiejętności obsługi komputera (programy wykorzystywane w codziennej pracy: Excel, Word, Office, Internet- poczta elektroniczna)
 6. Mile widziana praktyka w zawodzie intendenta, w pracy administracyjno-biurowej.
 7. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych.
 8. Znajomość podstaw rachunkowości.
 9. Umiejętność redagowania pism, interpretacja przepisów prawa.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analitycznego myślenia.
 2. Samodzielność w wykonywaniu zadań i umiejętność pracy w zespole.
 3. Terminowość, rzetelność, odpowiedzialność i kreatywność.
 4. Dobra organizacja czasu pracy.
 5. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV- koniecznie numer telefonu do kontaktu.
 3. Kserokopie świadectw pracy, posiadanych zaświadczeń, dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych.
 6. Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie ,,Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Intendenta w terminie do 31.10.2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Łęgajnach, ul. Ogrodowa 7, pocztą lub pocztą elektroniczną sekretariat@zsplegajny.pl.

Inne informacje:

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895144242


Elżbieta Kozłowska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach