OFERTA PRACY – Konserwator

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ogłasza nabór na stanowisko konserwator w Szkole Filialnej w Barczewku organizacyjnie podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach, Barczewko 35, 11-010 Barczewo.

Wymiar zatrudnienia – ¾ etatu

Początek zatrudnienia – 1 sierpnia 2023 r.

Okres zatrudnienia – na czas określony z możliwością umowy na czas nieokreślony

Praca w godzinach – 6.00 – 12.00

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum zawodowe,

b) umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

e) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator,


2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku  pracy,

b) umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pozostałymi pracownikami,

c) punktualność,

d) umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

e) samodzielność,

f) uczciwość i rzetelność,

g) inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków,

h) radzenie sobie w pracy pod presją czasu,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) codzienne sprawdzanie stanu budynku szkolnego, czy nie zaistniała potrzeba natychmiastowej naprawy instalacji elektrycznej (oświetlenie), zabezpieczenia (zamki), urządzenia wodno- kanalizacyjne,

b) naprawa i konserwacja sprzętu szkoły (stoliki, krzesła, regały, itp.) oraz urządzeń sanitarno- kanalizacyjnych,

c)  wymiana pękniętych grzejników c.o.,

d)  szklenie szyb,

e)  wymiana i naprawa zamków,

f)  bieżące remonty (np.: malowanie pomieszczeń szkoły, okien, ogrodzenia),

g)  utrzymanie w czystości pomieszczeń konserwatora,

h)  rozliczanie się z powierzonych materiałów,

i)  utrzymanie porządku na całej posesji tzn.:

–  w okresie zimowym odgarnianie śniegu i posypywanie piaskiem posesji,

–  w okresie letnim i jesiennym ogólne sprzątanie posesji, zamiatanie liści, sprzątanie chodników, prace pielęgnacyjne w szkole,

–  koszenie trawników i przycinanie żywopłotów,

j)  odbieranie od rodziców, uczniów makulatury, kasztanów, żołędzi,

k)  w okresie grzewczym palenie w piecu c.o.,

l)  zgłaszanie zapotrzebowania na pelet,

m)  przyjmowanie dostaw peletu i jego rozładunek do kotłowni,

n)  ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony do użytkowania sprzęt i opał.


4. Wymagane dokumenty:

a)  życiorys CV
b)  list motywacyjny
c)  dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie)
d)  oświadczenie kandydata o niekaralności,
e)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
f)  kwestionariusz osobowy
g)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie szkoły – Łęgajny, ul. Ogrodowa 7, 11-010 Barczewo lub pocztą elektroniczną sekretariat@zsplegajny.pl do dnia 21 lipca 2023 r.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach www.zsplegajny.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022, poz. 530).

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: