OFERTA PRACY – POMOC KUCHENNA

WYNIKI NABORU

Lista osób spełniające wymagania formalne


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ogłasza nabór stanowisko POMOC KUCHENNA w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach, ul. Olsztyńska 8, 11-010 Barczewo.

Wymiar zatrudnienia – 1 etat

Początek zatrudnienia – 1 września 2022 roku

Okres zatrudnienia – na czas określony z możliwością umowy na czas nieokreślony.

Praca w godzinach – 7:00 – 15:00


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie gastronomiczne (zawodowe, policealne)

b) mile widziane doświadczenie


2. Wymagania dodatkowe:

a) podzielnością uwagi

b) dokładnością

c) samodzielnością

d) umiejętnością pracy z innymi

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz kucharce.


3. Ogólny zakres obowiązków:

a) przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób najbardziej efektywny,

b) zgłaszanie dyrektorowi, wicedyrektorowi placówki, kucharce albo wpisywanie do zeszytu zauważonych uszkodzeń i niesprawności,

c) przestrzeganie Regulaminu Pracy,

d) przestrzeganie przepisów  i zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

e) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f) wykonywanie innych poleceń dyrektora, wicedyrektora i kucharki.


4. Pomoc kucharki ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie czynności:

a) obróbkę wstępną warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków,

b) rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

c) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

d) przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharki,

e) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,

f) oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno-sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,

h) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkowania,

i) dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,

j) utrzymanie w czystości sprzętu, narzędzi oraz porządku w pomieszczeniach kuchennych,

k) mycie naczyń i sprzętu kuchennego,

l) doraźne zastępowanie drugiej pomocy kuchennej, a w nagłych przypadkach kucharki,

m) odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,

n) używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem,

o) wydawanie posiłków na jadalnię,

p) dbanie o czystość na jadalni  (zmywanie stolików, podłogi, ścieranie kurzy, mycie okien).


5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) dokument poświadczający wykształcenie


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie szkoły – ul. Ogrodowa 7, Łęgajny lub pocztą elektroniczną sekretariat@zsplegajny.pl do dnia 15 lipca 2022 r.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach www.zsplegajny.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2008 Nr 224 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: