Oferta pracy – PRACOWNIK SEKRETARIATU

WYNIKI NABORU

Lista kandydatów spełniające wymagania formalne


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach ogłasza nabór na stanowisko Pracownik sekretariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach, ul. Ogrodowa 7, 11-010 Barczewo.

Wymiar zatrudnienia – 1 etat

Początek zatrudnienia – 1 września 2022 roku

Okres zatrudnienia – na czas określony z możliwością umowy na czas nieokreślony.

Praca w godzinach – 7:00 – 15:00


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (np. administracja)

b) znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych

c) znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji

d) biegła obsługa komputera


2. Wymagania dodatkowe:

a) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

b) doskonała organizacja pracy i samodzielność

c) wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi

d) radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres

e) dokładność i dbałość o szczegóły

f) zdolności analityczne

g) inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków

h) uczciwość i rzetelność


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt

b) przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób według kompetencji.

c) prowadzenie księgi uczniów

d) wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów i przedszkolaków (przyjęcia, przeniesienia, etc.)

e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyników klasyfikacji i promocji uczniów

f) obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów i przedszkolaków

g) zakładanie arkuszy ocen dla uczniów

h) wydawanie legitymacji uczniowskich, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, wydawanie zaświadczeń potwierdzających kontynuację nauki, prowadzenie rejestru zaświadczeń oraz wydanych legitymacji

i) sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw promocyjnych, ukończenia szkoły

j) gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z SIO zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczących uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola.

k) wykonywanie innych poleceń dyrektora i wicedyrektora.


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie szkoły – ul. Ogrodowa 7, Łęgajny lub pocztą elektroniczną sekretariat@zsplegajny.pl do dnia 15 lipca 2022 r.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach www.zsplegajny.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2008 Nr 224 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: