KONKURS – LOGO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

KONKURS NA LOGO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Nasza świetlica jest niemała, ale nazwy jeszcze nie otrzymała. Na pomysły Wasze czekamy. Fajne nagrody dla najlepszych mamy. Wymyślcie nazwę i logo, a będziemy się czuli wyjątkowo.

1) Organizator konkursu
Organizatorem konkursu plastycznego jest świetlica SP w Łęgajnach.

2) Cel konkursu
Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
Celem konkursu jest również wyłonienie najciekawszej pracy, która będzie stanowiła logo świetlicy w Szkole Podstawowej w Łęgajnach.

3) Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż, itp.) przedstawiającej propozycje logo świetlicy szkolnej.
2. Prace wykonujemy w formacie A4.

4) Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-VII Szkoły Podstawowej w Łęgajnach.

5) Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca powinna posiadać 1 autora.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
5. Oddana praca powinna zostać opisana z tyłu pracy konkursowej następująco: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Wykonaną pracę należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 21 listopada 2019(włącznie).

6) Dodatkowe informacje
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody.
3. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność odczytywania i tworzenia symboli.

LICZYMY NA WASZĄ KREATYWNOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE!
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

* Logo to znak graficzny spełniający rolę informacyjną poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji.