AKTYWNA TABLICA

AKTYWNA TABLICA

W każdej szkole są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy wymagają indywidualnego podejścia  i większego zaopiekowania. Bardzo ważna jest zatem indywidualizacja procesu nauczania oraz odpowiedni dobór metod i narzędzi pracy, które ułatwią uczniowi zdobywanie wiedzy i przyswajanie informacji.

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach dofinansowania z rządowego programu „Aktywna Tablica” Szkoła Podstawowa w Łęgajnach zakupiła nowoczesny sprzęt multimedialny  niezbędny do rozwoju  kompetencji TIK w szkole dopasowany do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

– magiczny dywan,

– specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii TIK składający się z:

– serii programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej,

– zestawów interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowo-słuchowej, a także wspierający koncentrację wagi,

– zestawów interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych i terapii Si. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową, myślenie logiczne, kombinacyjne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Ponad to rozwijają umiejętności językowe, a także zachęcają do pracy w grupie.

– narzędzia do terapii:

– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji w tym: ADHD,  ADD,  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

– dla uczniów mających trudności w edukacji szkolnej z przyczyn logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych.

Program umożliwił stworzenie w naszej szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania  rozwoju uczniów, którzy posiadają  orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego oraz korzystają  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 43750zł, z czego  35000 to wsparcie finansowe a 8750 zł  wkład własny.