„Moja ojczyzna – kolory wolności”

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

Międzyszkolny świetlicowy konkurs plastyczny

„Moja ojczyzna – kolory wolności”

dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodziców

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I-IV  SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ORGANIZATOR:

Świetlica szkolna  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łęgajnach

 

CELE KONKURSU:

– budzenie i rozwój inwencji twórczej,

– rozwijanie poczucia estetyki,

– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,

– wzmocnienie postaw patriotycznych i poszerzenie wiedzy na temat odzyskania niepodległości.

TEMAT KONKURSU:

Moja ojczyzna – kolory wolności”

ADRESACI KONKURSU:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – IV Szkół Podstawowych .

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej. Interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej pracę. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, maksymalnie formatu A4.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Prace będą oceniane pod względem:

– zgodności z tematem,

– estetyki wykonania pracy,

– oryginalności,

– samodzielności wykonania pracy.

NAGRODY:

Organizator przyzna nagrody rzeczowe za najlepsze prace.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu Konkursu.
  2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia na nośniki elektroniczne, do publikacji w Internecie i publikacji

na wystawach.

  1. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie, wyrażają pisemną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka i jego pracy do celów promocji konkursu.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 marca 2019 roku. Prezentacja najlepszych prac będzie miała formę wystawy. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku konkursu oraz terminie wręczenia nagród.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu będą udzielane pod nr tel.784558287.

Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 4 MARCA 2019 na adres:

 

Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w Łęgajnach

Im. Jana Pawła II

Świetlica szkolna

Ul. Ogrodowa 7

11-010 Łęgajny

Organizatorzy:

Agnieszka Ćwiek-Pytel

Joanna Emilian