ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Posted on Posted in KRONIKA SZKOLNA, Szkoła podstawowa

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

(zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2019 r. roku Dz. U. 2019 poz. 1700 ze zm.)
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie
opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1546) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł.
Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora wniosku rodzica/opiekuna
prawnego o wydanie w/w dokumentu oraz dokonanie opłaty na konto bankowe Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach.
nr konta: 79 9343 1028 2600 1632 2000 0010
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko dziecka z dopiskiem ,,Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej”.
Do podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy dołączyć potwierdzenie
wniesienia opłaty oraz aktualną fotografię ucznia (o wymiarach 30 x 42 mm).

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej znajduje się w załączniku.