KONKURS „WARMIA- PIĘKNA KRAINA, W KTÓREJ MIESZKAM”

Posted on Posted in Matematyka ZDALNIE, Szkoła podstawowa

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA WYKONANIE LAPBOOKA

„WARMIA- PIĘKNA KRAINA, W KTÓREJ MIESZKAM”

Zaproszenie - regulamin - dokument PDF
Karta zgłoszeniowa - dokument PDF

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na  stworzenie lapbooka „Warmia- piękna kraina, w której mieszkam”.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Łęgajnach.

Lapbook – własnoręcznie wykonana „książka” prezentująca informacje na dany temat – rodzaj teczki z przyklejonymi obrazkami, mini-książeczkami, kieszeniami, harmonijkami. Po otwarciu przypomina deskę rozdzielczą – kokpit, umożliwiający jednoczesny dostęp do wszystkich informacji. Istotną rolę odgrywa wyobraźnia autora, który sam decyduje, jakie informacje i w jaki sposób (plastycznie) mają być zaprezentowane.

Więcej:https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/
Instruktaż youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych na Warmii klas 1-8 w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-8.

  Cele Konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowania Warmią- małą ojczyzną, w której mieszkamy- przyrodą, historią i sztuką, w tym architekturą;
 • wyrabianie twórczego myślenia i pomysłowości u dzieci i młodzieży;
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu artystycznego;
 • doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny. Konkurs będzie przeprowadzony w oparciu o następujące kluczowe daty:
 • Ostateczny termin nadesłania prac: 10.2021-(decyduje data stempla pocztowego).
 • Ogłoszenie wyników po 11.2021- (w pierwszym tygodniu listopada)
 • Każdy uczestnik może wykonać i nadesłać( dostarczyć) jedną teczkę tematyczną – lapbooka. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia lapbooka. Format pracy:
  • Teczka formatu A4 lub A3,
  • Technika lapbook – „kreatywna teczka” (szczegóły dostępne w filmie instruktażowym)
 • Prace należy przesłać na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

Ogrodowa 7

11-010 Łęgajny

Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:

 • imię, nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza autor,
 • nazwa i adres szkoły.
 • Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową uczestnika konkursu na wykonanie lapbooka „Warmia-piękna kraina, w której mieszkam” (Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).

Prace konkursowe przesłane bez oświadczenia będą dyskwalifikowane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub zagubione prace przesłane drogą pocztową. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Przebieg konkursu i rozstrzygnięcie

 Oceny wszystkich lapbooków konkursowych, w tym w zakresie ich zgodności z tematem Konkursu dokona jury powołane przez Organizatora w składzie trzyosobowym. Praca konkursowa zostanie oceniona w oparciu o następujące kryteria: zgodność z tematem, oryginalność i estetykę wykonania.

Wyniki zostaną udostępnione na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łęgajnach. Do szkół biorących udział w konkursie, zostanie rozesłana informacja drogą mailową odnośnie ogłoszenia wyników konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

   Uwagi końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem) na publicznej wystawie pokonkursowej, w prasie, na stronie internetowej szkoły.
 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, prowadzenia działań promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika/ów. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) oraz zgodą na korzystanie przez organizatora z prac na własny użytek, ich publikację na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łęgajnach.

koordynatorzy:     Renata Małyska,  Joanna Emilian